Artsvern må tas på alvor

1
1967

For nye lesere. Norges skadefellingsforskrift fra 1997 blir stadig mer foreldet. 13 av de oppførte artene som er gjenstand for skadefelling er nå rødlistet. Arbeidet med en ny forskrift har pågått hos Miljødirektoratet i 8 år og har omfattet to høringsrunder, uten at det har gitt resultat.  Nå haster det med å få ferdig en ny forskrift. Skadefelling vil ofte være i konflikt med annet lovverk. Når forskriften åpner for felling av arter i yngletiden, er dette i strid med dyrevelferdslovens forbud mot å sette dyr i hjelpeløs tilstand og naturmangfoldlovens bestemmelse om at unødig skade på viltlevende dyr og deres unger skal unngås. Felling av rødlista arter er i strid med naturmangfoldlovens artsforvaltning og målet om at artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt.

Vi kan ikke ha en utdatert skadefellingsforskrift som er i utakt med annet lovverk, og som kan føre til lovbrudd. NOAH har purret på Miljødirektoratet i årevis, men henvender seg nå til politikerne med oppfordring om å ta artsvern på alvor. Ynglefredningsprinsippet er sterkt vektlagt i annet lovverk, og dette bør også gjenspeiles i skadefellingsforskriften. Det er uetisk og i strid med dyrevelferdsloven å avlive foreldredyr i yngletiden, så etterlatte unger dør etter store lidelser.

Artsutrydding og tap av biologisk mangfold er ansett som en global trussel på linje med klimaendringer.  4438 arter befinner seg i dag på Norsk Rødliste. 23,3 % av pattedyrene og 19,8 % av fuglene i Norge er truet. Det må økt vilje og satsing til for å snu denne negative utviklingen. Revidering av den forelda skadefellingsforskriften er en viktig del av dette arbeidet.

 

Jenny Rolness

NOAH – for dyrs rettigheter

 

Fra redaksjonen: Vi har republisert innlegget. Første gang publisert på D1 16/3 `17.

 

 

Facebook kommentarer

1 kommentar

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here