Retningslinjer

Klarhet  Relevans  Saklighet

Muligheter & Tips

Internett er en genial inngangsport for å nå inn til og påvirke den samfunnspolitiske debatten. Debatt1 representerer en ny og unik mulighet for alle som vil delta i debatter om politikk, samfunn og livssyn. D1 er et sted å være for alle som med sine argumenter ønsker å påvirke samfunnet og for alle som ønsker å diskutere med andre, saker som dreier seg om politikk, samfunn eller livssyn.

Mange debatter om politikk og samfunn dreier seg om aktuelle saker og spørsmål og det er en fordel for enhver debattant å forsøke å holde seg oppdatert, etter beste evne, på hva som skjer i samfunnet og hvilke spørsmål som er relevante i en gitt sak. Bruk gjerne nyhetene ifra ulike typer medier som utgangspunkt for debatt og legg gjerne også ved en referanse (eller link) til artikkel/program det siktes til.

Skribenter oppfordres til, så langt det er mulig, å sjekke fakta før et resonnement eller en påstand blir presentert som sant og riktig. Hvis en forteller om egne eller andres opplevelser så vær tydelig på det i innlegget eller i kommentaren. Vær oppmerksom på at en ikke utleverer andre som privatpersoner eller tillegger andre meninger de selv ikke har gitt uttrykk for at de har. Bruk sitattegn når du siterer andre så det fremgår hvem som sier hva i innlegget. Med slike små grep vil en øke seriøsiteten og kvaliteten på innlegg og kommentarer – uansett hvilket ståsted eller alder en har. Et visst alvor eller seriøsitet i et innlegg bedrer grunnlaget for en god debatt videre og for at akkurat ditt syn blir tatt på alvor.

Reaksjoner er en naturlig måte å ytre seg igjennom på. Reaksjoner innebærer det å vise følelser. Dette skal det være rom for på debatt1 fordi følelser ligger til grunn for engasjement. Det oppfordres til en respektfull tone blant alle medvirkende, men det aksepteres uttrykte reaksjoner og følelser vist gjennom retorikk og språkdrakt. Bruk av ironi, humor eller en `utfordrende` debattstil vil bli akseptert så lenge det ikke bryter med retningslinjene og kravene til Klarhet, relevans og saklighet. (se under neste avsnitt og under `begrensninger`).

Hvis et innlegg utelukkende består av reaksjoner og usanne eller tvilsomme påstander så vil dette gå utover seriøsiteten for innlegget. En variert uttrykksmåte i en argumentasjonsrekke som tillater reaksjoner, men som også ivaretar kravene til klarhet, relevans og saklighet anbefales på debatt1. Minst ett av de tre sistnevnte kriterier må være oppfylt ellers så kan innlegget (eller kommentaren) revideres eller slettes helt.

 

Begrensninger                                                                                              

Ytringer som inneholder grove personangrep eller grove angrep på en gruppe av mennesker, eller ytringer som er nedlatende og mobbende i sin karakter på en vedvarende eller utstrakt måte, vil kunne revideres eller slettes av debattleder. Direkte, grove trusler rettet mot grupper av mennesker eller mot enkeltpersoner vil ikke bli tolerert.

Grovt krenkende ytringer som tar utgangspunkt i en persons etnisitet, legning, kjønn eller andre uforskyldte omstendigheter, vil kunne modereres eller slettes av debattleder.

Brukere kan klage på innlegg eller kommentarer ved å rapportere med en kort begrunnelse. Det oppfordres til å forsøke å løse en konflikt med en motdebattant før en klager på innlegg eller kommentarer. Humor, selvironi eller en `cool off` periode kan anbefales til dette formål.. Gjentatte brudd på intensjonene for forumet kan føre til utestengelse, men en vil få en advarsel først.

 

Profil

Alle må registrere seg med sitt for- og etternavn og email adresse og en vil få tilsendt et passord. Email adresse må oppgis slik at det skal kunne være mulig for debatt1 å kontakte brukeren. Mail adresse vil være usynlig for andre brukere og vil behandles konfidensielt og vil ikke kunne misbrukes av debatt1.

For meg, som eier og utvikler av debatt1, så har jeg vurdert om hvorvidt jeg skulle legge til rette for muligheten å være anonym. Jeg har kommet til at fullt navn må oppgis i synlig profil fordi jeg vil inspirere til modighet. Jeg er klar over at anonymitet/ikke-anonymitet i forbindelse med ytringer på nett og i debattforum er omdiskutert, men jeg er av den oppfatning at den som viser sitt navn bør kunne debattere med en som gjør det samme slik at fordeler og ulemper med anonymitet og ikke – anonymitet er likt for begge parter.

Du kan selv velge om du vil bruke bilde av seg selv i profilen. Det er alltid hyggelig å se hvem som skriver, men du kan også velge et landskapsbilde el lignende hvis du ikke ønsker å eksponeres med bilde.

Hvis du ønsker så kan du legge til informasjon om deg selv så som alder (alder som eksempel på noe som kan være relevant informasjon), på din profilside.

En kan alltid endre og oppdatere profilen.

Det oppfordres til å skrive egne innlegg. Når er først har registrert seg på siden så skal en være innlogget for å kommentere. Dette er for å beskytte hver og ens identitet. Kommentarer har redigeringstid 15 min.  En kan kun legge til 3 linker i hver kommentar.

Les mer om registrering, publisering og alle muligheter du har i din egen blogg på d1 her: : https://debatt1.no/kom-i-gang-med-debatt1/

Natta

Fra kl. 00.30 til kl. 06.00 vil d1 forsøke å holde nattestengt for kommentarer.

 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til redaksjonen så send en mail til

, eller til D1s støttespiller

 

Til slutt og ikke minst,

Vi ønsker deg en spennende og lærerik debatt!

janushode