Å spise lam til påske er vel ingen kristen skikk?

6
3818
Hvete

Men brød, vin og vann er det. Vi er nå inne i den kanskje viktigste høytiden for kristne.

Påsken, som for kristne markerer Jesus` død og oppstandelse. Men påsken handler praktisk sett om mer enn åndelig tro for de fleste av oss. En del av påsken handler for noen om maten og det handler ofte om tid med familie og venner og for alle gir denne høytiden et godt pusterom i hverdagen. Vi mennesker trenger noen slike pusterom og tradisjoner som bryter opp hverdagen og forhåpentligvis gir oss tid til å stoppe opp litt. Det er godt for oss.

Når det gjelder påsken så stusser jeg over det store fokuset som er på maten og på `påskelammet`, som blir ansett for å være passende mat. Er det en kristen tradisjon å spise lam? Det er vel en jødisk tradisjon og ikke kristen? Jeg finner fram til Bibel.no:

Påske i Det nye testamentet
I Det nye testamentet feirer Jesus og disiplene påske på samme måte som alle andre jøder – sin siste påske feirer Jesus i Jerusalem. Han spiser påskelammet sammen med disiplene sine, blir henrettet, men står opp fra graven.”

https://www.bibel.no/OversettelseSprakLitteratur/Bibelen-i-Norge/Bibelen-i-hoytidene/Paske. (Edit: i 2017 var det innhold på denne linken, men i 2021 er innholdet borte)

Men stemmer dette? Av det jeg tidligere har lest i evangeliene som snakker om det siste måltidet med disiplene (som sammenfalt med påsken og jødiske tradisjoner ) så er det kun brød og vin som er omtalt som Jesus fikk i seg og som han oppfordret andre til å ta. Ikke lam. En kan kanskje forvente at Jesus også forsynte seg av lam – hvis det ble servert – men det er altså ikke nevnt i noen av evangeliene, så vidt jeg har fått med meg. På Bibelen.no står det at Jesus spiste lam. På Wikipedia derimot står det å lese: ”Måltidet er blitt kalla eit påskemåltid, men mange viktige element frå den jødiske sedertradisjonen, som påskelammet, er ikkje med.[13] Dette kan tyda at evangelieskrivarane ikkje rekna dei som viktige, eller at måltidet fann stad ein annan dag.”

https://nn.wikipedia.org/wiki/Den_siste_nattverden

Å ofre dyr fungerer ikke og Jesus beviste dette ved å ofre seg selv isteden, kan en kanskje si? Han tok neste steget, ofret seg selv og med det forlot synet på at ofring av dyr kunne tjene til noe. Ihvertfall kan dette være en tolkning. Sett i lys av at det i Norge i år har blitt produsert over 1000 (!) tonn for mye saue- og lammekjøtt og med slakting som har har økt før påske (tall fra 2017), så synes jeg det er viktig å få frem at det ikke er sikkert at det engang er i samsvar med den kristne tro å spise lam og sau til påske. Det er synd at så mange dyreliv går tapt. Det føles som en slags ofring av sau og lam til påske av religiøse grunner, men som vi ikke engang kan spise opp og i verste fall må kastes eller øke forbruket et annet sted i verden.

I det nye testamentet blir det fortalt at Jesus spiste fisk. Så blir det feil å si han ikke gjorde det. Jesus` mening med påsken var noe annet enn at det skulle feires med å spise lam/ofre dyr. Så derfor bør kristne avstå fra det. Det er for mye lidelse og død vi utsetter dyr for allerede, så påsken bør ikke brukes til å ofre barnedyr for å feire kristendommen. Det er en ond gjerning. Jeg kan ikke se det er grunnlag i evangeliene til at en kan konstatere at Jesus spiste lam på skjærtorsdag til sitt siste måltid. Så hvorfor konstaterer Bibelen.no det da? Bør det ikke være åpent for en annen tolkning her?

Hva er din mening?

Velkommen til dialog i kommentarfeltet – Debatt1 er åpent hele påsken!

 

Jeg ønsker alle der ute en god og fredelig påske. 

 

Republisert for nye lesere. Første gang publisert på Debatt1 april `17. 

Facebook kommentarer

6 KOMMENTARER

 1. Påskelammet er helt riktig jødisk tradisjon. Jesus var jo jøde, og påskriften på korset var «INRI», som står for Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. (Jesus fra Nasareth, jødenes konge). At han og hans følgere spiste jødisk mat, var derfor naturlig. Han ofret seg ikke fordi dyreofring ikke fungerte, altså.

  Jesus kalles Guds lam, lammet som ble ofret for å fri menneskeheten fra «verdens synder». Påske betyr å «Å gå forbi», eller at noen blir spart. Dette stammer fra tiden hvor jødene var slaver i Egypt. For å utfri sitt utvalgte folk, la Gud sterkt press på faraoen ved de kjente landeplagene.

  Den tiende landeplage var så forferdelig, at Gud måtte gi sitt utvalgte folk mulighet til å unngå den: Gud ville drepe alle Egypts førstefødte. Denne natten skulle kalles påske, altså å gå forbi, den skulle holdes hellig, og regnes som første dag i året. Hver familie måtte slakte et feilfritt lam, og steke og spise det med usyret brød og bitre urter. Lammets blod skulle smøres på dørstolpene og over den øverste dørbjelken på utsiden av inngangsdøren, for å vise at dette var huset til israelitter. Jødene satt inne og spiste sine påskelam, mens døden herjet ute.

  «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt.»
  2 Mos 12,13.

  Farao ble nå så fortvilet, at han nærmest tagg israelittene om å reise.
  (http://podium.gyldendal.no/salabynext/paske-i-salaby/paske-5—7/jodisk-pesach/fortellinger-fra-tanakh/den-tiende-landeplage)

  Så her kommer påskelammet inn. Videre er det en god beskrivelse av selve påskefesten her, og opptakten til at vi står igjen med kun brødet og vinen:
  «8) Det usyrede brød ble velsignet og brutt og delt omkring som en slags dessert. I forbindelse med dette brød innstiftet Jesus nattverden.

  9) Det tredje beger vin ble skjenket i, takket Gud for og sendt rundt. Dette kalles også «velsignelsens kalk», til dels fordi det var ledsaget av en særskilt velsignelseshandling, til dels fordi det sluttet seg umiddelbart til «takksigelsen etter måltidet». Dette er kalken ved nattverden.»

  http://bibelfellesskapet.net/index.php/forkynnelse/forkynnelse/undervisning/349-den-bibelske-nattverd

 2. Fant enda en, som jeg synes forklarer årsak til påskelammet på en god måte.
  «Hvordan feiret israelittene påske videre framover?
  Hvert år, 14. nisan, (mars-april), skulle Israel feire denne store begivenheten da de ble spart for dommen og fikk del i friheten. De slaktet påskelammet mellom kl 3 og 6 om ettermiddagen og spiste det sammen med familien om natten. Usyret brød og bitre urter hørte også med.

  Det usyrede brødet vitnet om åndelig renhet og at de hadde det travelt, var klare til oppbrudd. De bitre urtene skulle minne dem om trelldommens vonde tid. De usyrede brøds høytid varte ei uke i forlengelse av påsken, og det var viktig at det ikke var noe syret brød i huset denne tiden, som et uttrykk for at de skulle avstå fra synd.»

  «Jesus spiste jo påskelammet dagen før?

  Ja, det går klart fram av evangeliene. Forklaringen er at fariseerne og saddukeerne, de to store religiøse partiene på Jesu tid, hadde to forskjellige kalendrer.

  Dette året falt 14. nisan på en torsdag ifølge fariseerne og på en fredag ifølge saddukeerne, prestepartiet. Dermed kunne Jesus feire påske med disiplene sine på skjærtorsdag, mens han selv døde som det fullkomne påskelammet på langfredag.»
  https://www.foross.no/lyd/ord-i-bibelen-paske/

 3. Takk for mer informasjon og gode kommentarer!

  Heldigvis kan jeg svare under eget innlegg 🙂

  Takk for flere relevante detaljer. Når jeg skulle skrive innlegget leste jeg meg litt opp først og kom over noe av det du nevner i din kommentar. Så bakgrunnshistorien er kjent.
  Jeg tok utgangspunkt mer i den `bokstavtro` retningen når jeg tolket meg fram til at en ikke kan eller bør ta det for gitt at Jesus faktisk spiste lam den skjærtorsdagen. Og hvis han gjorde det så betyr ikke det at han gikk god for det. Jesus tok avstand fra flere jødiske skikker. Jesus død og betydningen av den erstattet troen på og fortsettelse av ofring av dyr, slik jeg ser det. I tillegg så tenker jeg at historien med blod på dørene er en tidsbestemt situasjon og behøver ikke bli til en tradisjon hvor en ofrer / slakter et ekstra antall dyr. Jøde eller ikke jøde. Men fokuset mitt var på om det var en kristen tradisjon, så jeg skal holde meg til det. Jeg har lest i et evangelie at Jesus oppfordret til å forberede påskemåltidet (men uten at lam ble nevnt). Nå er jeg ingen ekspert på Bibelen så klart, men har søkt å få oversikt over Jesus og referanser til mat og dyr.

  «At han og hans følgere spiste jødisk mat, var derfor naturlig. Han ofret seg ikke fordi dyreofring ikke fungerte, altså.»
  Ja, som det står på Bibel.no så sier også du at det bør tas for gitt (naturlig) at Jesus spiste kjøtt og sau. men er det ikke slikt at det vi vet med sikkerhet fra skriftene er at han spiste fisk. At han spiste annet kjøtt er aldri referert så det må tolkes inn sett i lys av jødedom og annen kulturell påvirkning Jesus var utsatt for. Dette er jeg selvsagt med på. Men det bør holdes åpent en annen tolkning og, mener jeg.

  I gjenfortellinger av Jesus siste måltid har vi sett gjennom historien at innholdet i måltidet har blitt tolket og vist fram (tegnet) forskjellig. Ut fra ulike historiske epoker. Kun brød og vin. Mye kjøtt. Lite kjøtt. Overdådig måltid eller enkelt. Det er få detaljer i evangeliene så det er rom for tolkninger. Uansett, etter mitt syn, er det symbolikken som er viktigst. Jesus ble ofret av Gud – og ofret seg selv. Dyreofring ble en ferdig med fordi Jesus tok påskelammets rolle.
  Det var litt mer om hvordan jeg tenker. Jeg skal innrømme at jeg nok tolker skriften utfra egne verdisyn, men jeg mener jo også – og jeg prøver så godt jeg kan å argumentere for det at det er grunnlag for andre tolkninger.
  Når det gjelder synet på dyr er min mening at kristne flest ikke har reflektert nok over alt som står i Bibelen om dette. Når jeg tenker på opprinnelsestilstanden fortalt i 1.mosebok og hvordan det hele falt sammen og som for kristne endte med Jesus død og oppstandelse – som `påskelammet` – så er det mye som sier meg at Jesus (eller Gud) ikke var noe fan av (overdrivelse) av slakt av dyr (som er del av skaperverket). Og det er tydelig, synes jeg, at Jesus markerte med sin død at dyreofring ikke er framtidens metode. Det er over nå – med Jesus død. Hvis jeg kan si det på den måten.

  Slik jeg leser Gamle testamentet så er et viktig tema nettopp ofring. Besatt av regler for ofring og at man må ofre. Jeg vet ikke hvorfor. Med Jesus så blir dette satt en stopper for. Og slik jeg leser det så inkluderer dette også dyr. Jeg tok med en link i innlegget til overproduksjon av lam og sau her i Norge. Åpenbart så slaktes det ikke i forhold til fornuft og behov – men livene sløses med. Jeg fikk så assosiasjon til påsken og til den kristne tro og ville få fram at – som vi er enige i Kristin 🙂 at det ikke er en kristen skikk.

  Takk igjen for en god kommentar.

 4. Jeg har lyst til å legge til noe. Når det gjelder brød og vin så har kristne diskutert betydningen av usyrnet brød. Mens jeg har villet få fram muligheten for at Jesus ble påskelammet som ofret seg og at det derfor ikke er nødvendig å ofre dyr, så står det å lese her når det gjelder påskelam og brød:
  «Etter hvert ble surdeig ofte betraktet som symbol på synd eller forderv. Apostelen Paulus spurte for eksempel angående en umoralsk person i den kristne menighet: «Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?» Så sa han: «Rens ut den gamle surdeigen, for at dere kan være en ny deig, liksom dere er usyret. For vårt påskeoffer, Kristus, er jo blitt slaktet. La oss derfor holde høytid, ikke med gammel surdeig, heller ikke med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med oppriktighets og sannhets usyrede brød.» (1. Korinter 5: 6—8) Det var bare usyret brød som kunne tjene som symbol på Jesu syndfrie menneskelige legeme. — Hebreerne 7: 26.»
  Jeg synes å se detaljer om så mye annet i Bibelen og så lite eller ingenting om oppfordringer til å slakte og å spise dyr.

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here