Valg 2021 | Dyrs velferd forent med økologisk bærekraft

0
1638

NOAH – for dyrs rettigheter har gjennomgått politiske partiers programmer og praktisk politikk på dyrevelferd- og produksjon før årets stortingsvalg. Poengskalaen er fra 1-10 der 10 er best.

Innledning

Alle politiske partier må i dag forholde seg til klima- og miljøspørsmål i sine partiprogrammer, mens få er opptatt av å bedre dyrs vilkår i matproduksjon eller for ville dyr. Intensiv masseproduksjon av dyr til mat er ikke økologisk bærekraftig, noe særlig fiskeoppdrett er beviset på med lus som kommer når fisken ikke får være i sitt naturlige habitat. Kunstig for, smertefulle lusebehandlinger og ikke minst det monotone livet fisken skal leve i merden – alt dette utsetter vi fisk for og med det fjerner vi oss stadig mer fra naturen. Vi pirker istedet på den, endrer den og fisken blir til biomasse og til robot. Om en ser på rovdyrpolitikken de fleste partiene har, så er den uttalt negativ, der ulv og andre rovdyr må vike for frislipp av sau på beite i et miljø dyra har mindre områder å bevege seg på.

FN har pekt på at dyrevelferd hittil vært et oversett område i arbeidet for bærekraft. I deres rapport fra 2019 påpekes det at det er behov for redusert kjøttforbruk og det har kommet anbefalinger for bærekraftig utvikling av husdyrproduksjonen. https://dyrevern.no/landbruksdyr/dyrevelferd-relevant-for-fns-baerekraftsmal/

Nylig har EU kommet med forslag om forbud mot dyr i bur eller trange binger, det etter en underskriftkampanje der mer enn 1,4 mill europeere har signert, og stadig flere land forbyr pelsdyroppdrett m.m. https://www.nrk.no/norge/eu-vil-ha-forbud-mot-burhons_-_-vanskelig-for-flere-norske-bonder-1.15567398

Når det gjelder spredning av virus fra dyr til mennesker, har det vist seg at intensive produksjoner med mange dyr fører til spredning av skadelige virus. Fugleinfluensa, svineinfluensa, og trolig covid 19 har med mangel på bærekraft å gjøre, og ikke minst har det med masseproduksjon og skadelige praksiser overfor dyr der disse lider i produksjonslinja.

Nedenfor følger et utdrag fra NOAH – for dyrs rettigheters gjennomgang av dyrevelferd og natur- og miljøpolitikk på partiprogrammene til alle de 9 partier som er på Stortinget i dag. Om en ser på den såkalte rødgrønne siden i norsk politikk, og velger ut Ap, Sp og SV så får de tre 11 av 30 poeng, mens borgerlig side med H, Krf, V får 16 av 30 poeng. Om vi tar med Rødt på rødgrønn side blir det 18 av 30, og med Frp på borgerlig side vinner de med sine 20 poeng. NOAH skriver at med Venstre i regjering har Norge hatt den mest dyrevennlige regjering noensinne, og V deler med MDG førsteplassen med 9/10 poeng for dyrevelferd i partiprogrammet dette året.

Ser en på de to største partiene på borgelig og rødgrønn side, så får H og Frp 9/20 poeng og Ap og Sp får 4/20. På rødgrønn side er man avhengig av at de mindre partiene forfølger dyrevelferdssaker, mens på borgerlig side, så er ikke H uttalte i mot forslag til bedring av dyrevelferd som Sp er, og Frp har beveget seg i enkeltssaker ang. dyr og var pådriver for dyrepoliti.

Stem for dyrene i år! Natur, miljø og klima er ikke verdt noe uten dyr! Og vi mennesker trenger dyr til å dele denne planeten med.

Ville dyr skal kunne leve av og med naturen, og de fleste av dyra vi har i oppdrett til matproduksjonen har det ikke bra. De har for liten plass å leve på. De har ingen stimuli. Og vi har for mange skadelige praksiser som gjør at dyra (og fisk, sjødyr) lider både psykisk og fysisk. De siste avsløringene om dyremishandling innen griseoppdrett i Norge er kun noen av mange saker som jevnlig kommer opp. Dessverre. På områder der det er minst oppmerksomhet og minst vern er misbruket størst. For fiskeoppdrett i store skip på havet, det nye innen lukkede anlegg, rapporteres det om at hele 25% av all fisk dør p.g.a. produksjonsmetoden. Det er groteske høye tall.

Av NOAH: https://stemfordyrene.no/partiene/

Utdrag, sitater:

1 Senterpartiet: 1/10 Norges mest dyrefiendlig parti

Senterpartiet har i tale og handling vist at deres primærformål er å fremme næringer som utnytter dyr, og de har notorisk motsatt seg fremskritt for dyrevelferd. SP fortsetter å rendyrke sin profil som partiet som setter næring foran hensyn til dyr – alltid. SP har profilert seg på å øke kjøttproduksjon og skyte flere rovdyr. Men de får 1 poeng for å også ville øke grøntproduksjonen. (2017 resultat: 0/10 poeng)

Senterpartiet tok i 2017 inn ordet «dyrevelferd» i programmet, og nevner: «Den som eier dyr skal sikre gode forhold for dyrene. Senterpartiet «vil opprettholde og utvikle et godt og strengt regelverk for dyrevelferd, basert på kunnskap om dyras behov.» SP skriver også at de vil «arbeide for at norsk landbruk også i fremtiden skal ha dyrevelferd i verdenstoppen basert på kunnskap om dyras behov». Problemet er bare at Norge ikke har dyrevelferd i verdenstoppen, og det har SP aktivt bidratt til. SP jobbet aktivt mot fremskritt for dyrene da de var i regjering. I opposisjon har de brukt mye taletid på direkte nedsnakking av dyrevern, rovdyrvern og ikke minst drevet direkte mobbing av de som velger å ikke spise dyr.

For reindrift og fiskeoppdrett vil de «sikre god dyrevelferd», uten konkrete forbedringsforslag. De vil øke norsk matproduksjon basert på dyr – både til havs og på land. De vil gjøre matproduksjonen mer «klimaeffektiv» og er opptatt av at utslipp skal måles «per produsert enhet». I et dyrevelferdsperspektiv er dette bekymringsverdig, da det vil innebære å presse husdyrene til å produsere mer, på kortest mulig tid.

Det er noen få lysglimt i partiets program, blant annet vil de satse på mer planteproduksjon av grønnsaker, frukt og bær for å styrke norsk selvforsyning og dekke forbruksveksten av disse varene, øke norsk kornproduksjon og legge til rette for at «etterspørsel av ferdigmat og vegetarmat bør dekkes av norske produkter».

2 Ap: 3/10 En fare for rovdyrene

APs program nevner dyrevelferd – men det er også alt. Deres rovdyrkapittel er sterkt negativt, og på Stortinget har de prioritert dårligere vern av truede dyr. Tidligere vedtak mot pelsnæringen kan ikke redde dem fra å få kun 3 poeng denne gang. (2017 4/10)

Arbeiderpartiet manglet fullstendig punkter om dyrevelferd i tidlig programutkast, og NOAH hadde flere møter med medlemmer av programkomiteen for å presse på for å ta dyrevelferd inn. Nå er «Dyrevelferd» et underkapittel i kapittelet «Næring: Arbeid og verdiskaping» under delen «Arbeid». AP har dermed fulgt NOAHs oppfordring om å lage et eget delkapittel – men på konkret politikk mangler det meste. AP sier de at de tar dyrevelferd «på alvor», men punktene de fremhever har lite innhold. Det mest konkrete er «bedre fiskehelse», «styrke Mattilsynet» og at «krisesentre også skal ha tilbud til kjæledyr». Ikke engang importforbud mot pels fant veien inn i programmet, selv om flere medlemmer i programkomiteen var positive til dette.

Manglende politikk for dyrevelferd er imidlertid ikke det verste med Aps nye program. Der dyrevelferd ble avspist med et del-kapittel, har AP nå viet et helt kapittel under delen «Klima og miljø» til «Rovdyr». Det høres på overflaten bra ut, men kapittelet er gjennomsyret av negative holdninger til de truede dyrene.

Når det gjelder kjøtt-kutt nevner ikke AP dette med ett ord – selv om det er et av de viktigste tiltakene for klima og natur. De nevner heller ikke økt grønt-produksjon i Norge, men vil ha «økt tilskudd til bruk av utmarksbeite» – altså rødt kjøtt.

I kommunikasjon utad har AP i stadig større grad vært en negativ stemme for dyrene – i tillegg til negative uttalelser om kjøtt-kutt, har de kommunisert svært aktivt og negativt om bevaring av rovdyr. På Aps Facebookside har de siste året ikke hatt én post om dyrevern – de har derimot en post hvor de ønsker «lykke til» med fuglejakten… Når det kommer til havbruk ønsker partiet å «doble verdiskapningen innen 2030», og ser for seg et «voksende verdensmarked».

3 SV: 7/10 Gode på Stortinget, middels i programmet

SV er på dyrenes side i praktisk politikk. Programmet har imidlertid kun et underkapittel for dyr, med noen gode punkter. De er for utydelige på rovdyrvern og behovet for kjøtt-kutt. De får 7 poeng mest basert på sin innsats i Stortinget. (2017 7/10)

SV er et parti med noen profilerte ildsjeler som taler dyrenes sak svært aktivt både i offentligheten og på Stortinget. I inneværende periode har de også vist ryggrad i flere viktige saker hvor presset fra øvrig opposisjon har vært stort – bl.a. i utallige rovdyrsaker og loven om pelsforbudet i 2019. Men SV er avhengige av andre, mindre dyrevennlige partier i en eventuell regjering, og dette ser ut til å prege det nye programmet.

Til tross for et program på 119 sider, har SV kun et underkapittel om «Dyrevelferd» – under «Landbruk og bioenergi». Allikevel er det en del gode punkter her: SV vil «gjennomgå holdforskriftene» med fokus på «svine- og kyllingproduksjonen» og «større plass» for dyrene; «forby burdrift av høner»; «forby import av gåselever fra tvangsfôrede dyr (og) produkt fra pelsdyroppdrett»; «i størst mulig grad erstatte dyreforsøk med alternative metoder»; «innføre obligatorisk ID-merking av hunder»; og styrke Mattilsynet.

Under havbruk har SV tatt med punkt om å «fase ut» bruken av rensefisk, «styrke dyrevelferden» og «null lus, null rømming» – men sier samtidig at det er «store muligheter for videre industriell satsing» i fiskeoppdretten.

SV har en sterk profil for naturvern, men er knappe om rovdyr.

4 Rødt: 7/10 Revolusjon for dyrene

Rødt har fått et meget godt dyrevelferdskapittel med mange konkrete punkter. Men de er utydelige på rovdyrvern og kjøtt-kutt. De får imidlertid trekk for å ikke ha hatt fokus på dyrene i praktisk politikk, og ender på 7 poeng. 2017 5/10

De har i nåværende periode på Stortinget ikke profilert seg på dyrs rettigheter – ikke ett spørsmål eller én interpellasjon har handlet om forhold for dyr – selv om de som regel stemmer i dyrenes favør. Rødt har imidlertid forbedret seg drastisk i den nye programmet: De har nå et eget fyldig kapittel om dyrevern (kap. 15), med mange svært viktige tiltak som også NOAH har foreslått. I tillegg har de et underkapittel under Landbruk (kap 21.5 «God dyrevelferd») med fokus på dyrevelferd i landbruk. Dyrevelferd ser dermed ut til å være en langt høyere prioritet for partiet enn før, og Rødt konkurrerer dermed i toppen av de anbefalte partiene for dyrs rettigheter.

I dyrevern-kapittelet skriver Rødt: «dyr er også ofte offer for det evige jaget etter profitt», og mener man «trenger et lovverk som sikrer dyrenes rettsvern». Partiet vil «gi ansvaret for dyrevelferdsloven til Klima- og miljødepartementet»; «innføre forbud mot ville dyr i sirkus» og «forby hold av eksotiske dyr som familiedyr»; «sikre dyrepoliti» og «heve strafferammen for dyremishandling til 5 år»; ha «obligatorisk ID-merking av familiedyr» og styrke hjemløse dyrs rettsvern; «innføre forbud mot all handel med ville dyr»; «styrke utviklingen av alternativer til dyreforsøk»; innføre importforbud for pelsprodukter og «forbud mot import og salg av dyreprodukter produsert ved metoder som er forbudt i Norge»; bedre arealkrav for landbruksdyr, «på sikt» sikre at de kan gå ut, at det skal være samvær mellom mor og avkom og «prioritere» bedre regler for kyllinger og griser»; ikke avle på «unaturlige og skadelige» trekk»; samt forby fiksering av gris og kverning av hannkyllinger.

Rødt er også det eneste partiet som nevner noen konkrete tiltak for ville dyr (utover rovdyr); de vil at «yngletidsfredningstiden må være absolutt», og hijakt og buejakt skal være forbudt.

Utover dette har partiet også punkter om dyrevelferd under fiskeoppdrett, som for eksempel forbud mot bruk av «rensefisk» og stans i bruk av termisk avlusing. Rødt er generelt svært kritisk til fiskeoppdrett, og er et av få partier som ikke går inn for vekst i næringen.

5 MDG: 9/10 Fortsatt i toppsjiktet

MDG holder posisjonen som et godt valg for dyrene. Programmet har mange konkrete punkter i eget dyrevelferdskapittel – herunder dyrs egenverdi inn i Grunnloven. Men de burde vært tydeligere på rovdyrvern og mot kjøttsubsidier. De får 9 poeng. (2017 9/10)

MDG har profilert seg på å fremme dyrs rettigheter, og mange av partiets tilhengere har dette som kjernesak. Selv med en en-persons-gruppe i Stortinget har de fulgt opp engasjementet for dyrene, og det nye programmet er solid og sørger for at partiet fortsatt er et av de fremste på dyrs rettigheter.

MDG har et eget hovedkapittel for «Dyr» (Kap. 7 av 16), samtidig som dyrevelferd nevnes under flere andre kapitler som bl.a. havbruk, jordbruk, oljefondet, offentlige innkjøp og Europapolitikk. I hovedkapittelet om Dyrevern- og velferd presiserer de at «dyrevelferd fortjener en langt større plass i norsk politikk» og at det er et «mål å redusere nordmenns kjøttforbruk, også av hensyn til dyrevelferden».

MDG har vedtatt mange viktige punkter, hvorav flere som NOAH har fremmet: De vil «grunnlovsfeste dyrs egenverdi», «styrke kravet til dyrevelferd i alle forskrifter (…) for dyrehold, jakt og fangst» og krever bl.a. uteområder for «kylling- , kalkun , svine – og eggproduksjon» og «utemulighet også for okser»; forby import av varer «som ikke tilfredsstiller norske standard for dyrevelferd» og «produkter fra pelsdyroppdrett»; fase ut hjelkverning av hannkyllinger, burdrift for høner, kastrering av griser og CO2-bedøvelse på slakteri; «avvikle den kommersielle hvalfangsten»; støtte omplassering og innføre obligatorisk ID-merking for hund og katt; oppdatere hundeloven til å ta «bedre hensyn til hunder»; «styrke Økokrims arbeid mot dyrevelferdskriminalitet» og sikre landsdekkende dyrepoliti; «innføre forbud mot handel med ville dyr»; opprettholde forbud mot buejakt; hindre utnytting av dyr til underholdning og «fase ut dyreforsøk der det er mulig».

MDG tar også til orde for å «kreve at alle animalske produkter merkes med informasjon om hvordan dyr har blitt behandlet i produksjonen etter modell fra næringsdeklarasjonen» – et punkt som NOAH har kjempet for å få med av hensyn til objektiv rapportering av produksjonsforhold i husdyrindustrien.

Når det kommer til havbruk ønsker MDG kun vekst på anlegg med «null utslipp, null lus, null rømming og lav dødelighet». Allikevel tar de til orde for lukkede oppdrettsanlegg som også vil ha dyrevelferdsproblmeer. Selv om MDG vil ha forbud mot termisk avlusning, bruk av leppefisk og redusere antall fisk i merdene, mangler en erkjennelse av at masseproduksjonen i seg selv er problemet.

6 Høyre: 5/10 Partiet midt i mellom

Høyre har i regjering vært med å legge ned pelsnæringen og etablere dyrepoliti – og de har ikke frontet dyrefiendtlig politikk like aktivt som andre partier. Selv om programmet kun har noen få positive punkter for dyr, oppnår de derfor 5 poeng. (2017 4/10)

Høyre fremstår nå som det av de fire større partiene som er det tryggeste valget for dyr og natur. Dette sier ikke så mye om Høyre, men svært mye om den destruktive treparti-koalisjonene SP, AP og FrP på Stortinget. I sak etter sak har disse tre partiene dratt natur-politikken i negativ retning de siste årene. Dette gjenspeiles også i disse partienes programmer. Høyre, derimot, er ordknappe om mange av de samme teamene.

På noen punkter er programmet knappere og dårligere enn sist, det mangler fokus på kjøttkutt som klimatiltak, og hensyn til dyr i samfunnet generelt. På rovdyr er det en fordel at de sier mindre, men ville dyr generelt er overlatt mer eller mindre til grunneiernes nåde. Som regjeringsparti i to perioder, har Høyre naturlig nok vært ganske fraværende med spørsmål, interpellasjoner og representantforslag. De har likevel stilt et skriftlig spørsmål om oppfølging av dårlig dyrevelferd i svinenæringen. De følger opp den knappe kommunikasjonen på egen Facebookside med en post det siste året om «kampen mot dyremishandling». Til Høyres fordel taler det at de har vært det ledende partiet i tidenes mest dyrevennlige regjering. Selv om Venstre har æren for at det ble slik, har Høyre æren for at de har latt gode forslag, som nedleggingen av pelsnæringen, få gjennomslag.

Høyre legger føringer som fort kan føre til mer intensiv stordrift med dyr som at «konsesjonsgrenser og kvoteordninger for produksjon i jordbruket gjennomgås og optimaliseres med hensyn til (…) lønnsomhet», og «innrette tilskudd» for «mest mulig effektiv drift». Det samme gjelder fiskeoppdretten, hvor de ønsker vekst, oppdrett av nye arter og å avsette nye arealer for havbruk «utenfor dagens produksjonsområder». Konklusjonen er at de vil la det være opp til markedet om det blir mer plantebasert produksjon eller om det blir mer intensiv kjøttproduksjon.

Høyre ender på en bedre poengsum enn flere av de andre partiene, rett og slett fordi de andre har mer uttalt negativ politikk for dyr. Dermed blir Høyre partiet i midten: De har ingen utpreget dyrevennlig politikk, men de er heller ikke frontkjempere for utrydding av rovdyr eller andre negative saker.

7 KrF: 2/10 Skaperverket uten dyrene?

KrFs program nevner knapt dyrevelferd. De har flere negative punkter om bl.a. rovdyr og sel- og hvalfangst. Selv om partiet var med på nedleggelse av pelsnæringen, har de uttalt seg negativt om dette og andre dyrerettighetssaker og oppnår kun 2 poeng. (2017 3/10)

KrF har ikke profilert seg på dyrevelferd, og gjør det heller ikke i nytt program. De har hatt øverste minister for dyrevelferd i Olaug Bollestad som landbruks- og matminister. I denne stillingen har hun kalt avvikling av pelsdyroppdrett for «en drittsak», promotert jakt som underholdning i mediene og kom med den lite musikalske uttalelsen at nye jegere ikke måtte la frykten for skadeskyting hindre dem i å «skyte på ting» – altså dyr. KrF fremstår som svært lydhøre for jakt- og landbruksorganisasjonenes påvirkning. På den annen side har Bollestad foreslått kameraovervåkning i slakterier og tatt til orde for en hundelov som tar større hensyn til hundenes rettsvern.

Når det gjelder fiskeoppdrett vil de «samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus, sykdomsspredning og rømming», men til tross for de store miljø- og dyrevelferdsutfordringen ønsker de å «legge til rette for» vekst. De ønsker også å «arbeide for en internasjonal aksept» for fangst av sjøpattedyr, uten tanke på dyrevelferdskonsekvensene av sel- og hvalfangsten.

Etter at KrF kom i regjering i 2019, brukte de det nyvunne rampelyset til å gå til angrep på miljøbevegelsen og dyrerettighetsbevegelsen for å «likestille dyr med menneske», hvilket i sin tur ville «senke menneskeverdet» ifølge KrF. MDG, Venstre og AP var blant partiene som reagerte negativt på utspillet, og NOAH tok til motmæle mot KrF i avisspaltene. På Facebook har ikke KrF nevnt dyrevelferd de siste 12 månedene – de har kun hatt én post om humler. De har også hatt to poster med negativ omtale av kjøtt-kutt.

8 Venstre: 9/10 prioriterer dyrene i praktisk politikk

Venstre har æren for at pelsdyroppdrett nå er forbudt. De har prioritert dyrene i regjeringsforhandlinger, og det gir dem 9 poeng. De er også tydelige på kjøtt-kutt og rovdyrvern i programmet, samt har noen gode punkter i eget kapittel om dyrevelferd. (2017 8/10)

Venstre er et lite parti, men har i regjering spilt en viktig rolle for dyrene – spesielt i forbindelse med avviklingen av pelsdyrnæringen. I miljøministerrollen har Venstre trolig gjort sitt beste for å begrense den gevær-baserte rovdyrforvaltningen – med varierende hell. Venstres nye partiprogram viderefører deres miljø- og dyrevennlige profil, men har dessverre blitt betydelig kuttet fra forrige periode. Partiet har det desidert korteste programmet av alle partiene.

Programmet har bare 8 hoveddeler, og «Bedre dyrevelferd» er et kapittel under delen «Hvordan skaper vi fremtidens grønne arbeidsplasser?». Det er et godt signal 1 av 24 delkapitler i et kort program er tilegnet dyrene. Men kapittelet inneholder også en god del tekst om reindrift og havbruk som ikke har med dyrevelferd å gjøre, som å «jobbe for bedre handelsavtaler». I teksten om havbruk, presiseres det imidlertid at Venstre vil ha «strengere krav for å bedre dyrevelferden» og jobbe for plantebasert havbruk – men samtidig mener de fiskeoppdretten har «stort vekstpotensiale».

De er det eneste partier som presiserer at man må «vri en større del av landbruksstøtten over på grønn matproduksjon», og de vil «støtte tiltak for å redusere kjøttforbruket» og bruke en «større del av tilbakeføringene for å stimulere til økt planteproduksjon».

Venstres miljøministre har til dels stått opp for vern av rovdyr, men på deres vakt har likevel politikken overfor de store rovdyrene blitt verre – med bruk av jagende hunder på skadefelling av ulv og skyting av flere ulvefamilier inne i ulvesonen.

De har også inngått i det som har vært Norges hittil mest dyrevennlige regjering – og har uomtvistelig hoveddelen av æren for nettopp det. Regjeringen med Venstre har avviklet pelsdyroppdrett på etisk grunnlag, etablert landsdekkende dyrepoliti, vedtatt forskrifter som stoppet bruk av ville dyr i sirkus og til jakttrening i fangenskap. Flere av disse sakene ble trenert med den rødgrønne regjering, hvor SP satt med ansvaret for dyrevelferd i Landbruks- og matdepartementet. Om Venstre fortsetter å ha en finger med i spillet, vil det i mange tilfeller kunne vippe pendelen i dyrenes favør. Venstre har tydelig, positiv politikk i forhold til kjøtt-kutt og rovdyr. Kombinert med vilje til å prioritere dyrene i regjeringsforhandlinger – særlig med hensyn til pelsdyrene – gir det partiet 9 av 10 poeng, og en delt førsteplass med MDG.

9 FrP: 4/10 Et par lyspunkter i et ellers trist program

FrP får pluss for å ha ført frem dyrepolitisaken, og bidratt til nedlegging av pelsnæringen. For dette får de 4 poeng. Men deres nye program er preget av mange negative vedtak for dyr – særlig ville dyr og landbruksdyr. (2017 4/10)

FrP er et parti som tidvis har veldig stort engasjement for spesifikke dyrevelferdssaker – for eksempel er dyrepoliti noe de lenge har kjempet for. Allikevel er det ofte stor forskjell på partiets innsats for familiedyr på den ene side og ville dyr og landbruksdyr på den andre. Er av partiene en av de mest negative til sjøpattedyrs dyrevelferd og vil øke transport og uttak av disse.

Markedstekning og økt volum (dyr i produksjon) gir mer avkastning, f.eks. For fiskeoppdretten vil FrP som forventet ha «økt ekspansjon» og oppdrett av nye arter, og de vil til og med endre beregningene for «maksimalt tillatt biomasse» i merdene for å øke produksjonen. Dette er oppskriften på flere dyrevelferdsproblemer, men partiet har ikke fokus på det. De sier kun at økt produksjon «forutsetter god håndtering av biologiske utfordringer som lakselus, sykdommer, rømming og utslipp, samt lav dødelighet i produksjon».

Ved siden av MDG, er FrP de som nevner dyrevelferd i sin kommunikasjon på Facebook aller mest: Siste år har de hele 12 poster om dyrepoliti, to om hundeloven, to om hund i varm bil og en om å fjerne piggtråd for dyrenes skyld. Men de har to poster hvor de nedsnakker kjøtt-kutt, og i mediene har de uttalt seg svært negativt om dette viktige tiltaket for dyr og natur.

FrP er et merkelig parti, som det er vanskelig å gi en poengsum. På den ene siden har de samarbeidet svært godt med NOAH i de sakene de selv brenner for – som dyrepoliti og en dyrevennlig hundelov. Det er del av FrPs identitet å bry seg om familiedyr og lovbrudd mot dyr. De har også deltatt i en regjering som har gjort viktige grep for dyrevelferden i Norge – ikke minst avviklet pelsdyroppdrett. På den annen side har deres program forverret seg drastisk for ville dyr – og det er grunn til å lure på om den jevne FrP-er egentlig innser hva enkelte av punktene kan innebære. Det trekker også ned at de aktivt nedsnakker tiltak som kan hindre lidelse for landbruksdyr, slik som kjøtt-kutt. De vipper mellom 4 og 3 poeng, men ender på 4 av 10 poeng fordi de har vært med på gjennomføring av viktige vedtak for dyrene i regjering.

 

Fra redaksjonen. Profilert Valg 2021, NOAH – for dyrs rettigheter. Les hele den grundige gjennomgangen og anmeldelsen til NOAH: Partiprogrammer og faktisk politikk. Forsidebildet er fra NOAHs valgomat, ta testen her: https://stemfordyrene.no/valgomat/

Facebook kommentarer
Forrige artikkelKompasset
Neste artikkelDet irriterende valgspråket i norske medier
Elisabeth Hoen, redaktør
49 år. Oslo. Se Linkedin for mer informasjon om min utdanning, yrkeserfaring m.m. Eier og redaktør, debatt1.no. Debatt1 er til for å styrke den offentlige debatten, ytringsfriheten og demokratiet. Gratis å lese, gratis å skrive på. Alle kan publisere innlegg, men det forventes seriøse innlegg og et argument. Innlegg profileres av redaksjonen. Send ditt innlegg til . eller les mer på Kom i gang med debatt1. Velkommen!

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here