Pornografiens psykologi

0
3016

Et muslimsk og kristent perspektiv på nettpornografi

En refleksjon av Farhan Shah og Jay McDaniel.

Vi presenterer et muslimsk og kristent perspektiv på nettpornografi: “skildringer av erotisk adferd i bilder, film og tekst med mål om å fremkalle seksuell opphisselse”.

Vi skriver i en samfunnskontekst som er besatt av sex, og selv om vi har mye godt å si om sex, vil vi også kritisere denne besettelsen.

Så langt vi vet, er dette en av de første gangene et essay om pornografi er skrevet av en muslim og kristen. Vi erkjenner at våre perspektiver er formet ikke bare av prosessteologisk og filosofisk tenkning, men også av våre konkrete livssituasjoner: våre kjønn, sosial klasse, heteroseksualitet, religiøse trosfellesskap, våre erfaringer og våre middelklasse-privilegier. Vi håper at de som leser dette vil føle seg fri til å kritisere, endre eller balansere det vi har å si ved å dele egne perspektiver.

Vi involverer oss i temaet fordi pornografi har fått stor påvirkning i den vestlige kultur vi lever i. Inkludert, og kanskje mest problematisk er det for tenåringer som er i oppdagelsesfasen for sin seksuelle identitet. Vi anbefaler denne artikkelen i New York Times, som kan leses i sin helhet her. Vi siterer følgende som danner utgangspunktet for vårt essay:

“Det finnes ingen andre steder å lære om sex,” fortalte gutten meg. ”Og pornostjerner vet hva de gjør”. Ordene hans gjenspeiler et paradoks om sex og pornografi i dette landet. Smarttelefoner har gjort det lettere for ungdommer å se porno, og sex-undervisningen i USA – der å avstå fra sex forblir normen – er mager…. Problemet med porno ”er ikke bare at den ofte viser kvinnefiendlige, usunne representasjoner av forhold,» sier Vernacchio. ”Du kan ikke lære å knytte forbindelser til andre i gjensidige forhold fra porno, og om du ser etter nytelse og (emosjonelle) forbindelser får du ikke noe lærdom av dette fra porno.”

Hvordan bør vi så svare gutten i fortellingen? Først vil vi med rette være enig i ønsket om en bedre sexundervisning fra kunnskapsrike og pedagogisk kompetente lærere istedenfor fra pornostjerner, og vi mener en slik undervisning bør gå lenger enn ren sex og inkludere gjensidige, oppbyggende forhold. Vi er fullt klar over at verken kirke eller moské har tilbud om sådan undervisning. Han, og altfor mange andre vil ikke få noen undervisning om seksualitet i det hele tatt, eller han vil få undervisning som støtter opp om usunne og asymmetriske kjønnsrelasjoner. Lærere innenfor den religiøse sfære – imamer, rektorer, prester og religionsfaglærere trenger ofte selv undervisning i emnet. De er ikke direkte å bebreide. Altfor mange reproduserer det de tidligere har lært, noe som kan ha utspring i deres egne tradisjoner, opplevelser og tankemønstre.

Hva som trengs, – ikke bare i skolen, i kirker og moskeer, men også i samfunnet som helhet, er at vi tenker nytt og at vi klarer å løfte fram en ærlig og ernærende forståelse av seksualitet, rotfestet i det beste vi har i den positive vitenskapen, og også det beste vi har innen poetisk litteratur, inkludert islam og kristendom. Og disse forståelsene må på samme tid ikke fremstå som at vi later som at vi kan uttømme hva som best kan beskrives som uunnvikeligheten av seksuelt begjær.

Sex og Kosmos

Når en skal tenke på sex hjelper det å tenke kosmologisk. Seksuell opphisselse har en livskraft i seg, en lengsel for harmoni og et ønske om intensitet, som er menneskelig, – men mer enn menneskelig. Ikke-menneskelige arter føler lengsel og begjær som også utgjør mer enn dem selv.

Fra vårt perspektiv som prosess-teologer og filosofer, er opphavet til seksuell aktivitet eros som er i våre molekyler og atomer, men som ligger enda dypere i oss enn det. Når det er virketrang og attraksjon, eller for den del, frastøting og vemmelse, så er det som seksualitet er ett element i det. Eller, for så starte i motsatt retning, seksualitet er uttrykk for en primitiv form for begjær som er forut for alt som er menneskelig og dyrelig. Selv i dybden av atomene er det noe levende og vitalt: impulser til intense opplevelser i respons til, og i påvirkning av, andre realiteter.

Gitt kraften i seksuelt begjær er det ikke overraskende at menneskelige kulturelle institusjoner – inkludert verdensreligionene –  har vært så dårlige til å forvalte det. Det blir litt som om vi mennesker skulle prøve å styre en virvelvind, unntatt at vår virvelvind er psykologisk i tillegg til fysiologisk, og den dveler derfor lengre i oss.

I vår menneskelige virkelighet, å forsøke å styre en virvelvind blir videre komplisert av kjønnsidentiteter og kjønnsrelasjoner. Våre kulturelle institusjoner, igjen inkludert verdensreligionene, har vært ganske så dårlige til å forstå hvordan en bør forholde seg til kjønnsrelasjoner. Og, så klart, i tusenvis av år nå har medlemmer av et kjønn – menn med makt – oppnevnt seg selv til ledere. Våre tradisjoner er problematiske og dypt patriarkalske. Vi ser fram mot en mer egalitær framtid for både kristne og muslimer.

Sex og ånd/spiritualitet

Vi vil forsøke å ha det kosmiske bildet fremst i minnet. På tross av misbruket av seksualitet som finnes i pornografi, vil vi også huske på at de motiverende impulser i seksuell aktivitet – begjæret etter opphisselse – har en åndelig og spirituell side. Så ofte vil seksuelle impulser kunne ha med seg både hode og hjerte på en sunn måte/i samstemt kvalitet med glede, trygghet, lekenhet, intimitet, forestillinger, undring, og kreativ selvutfoldelse.

Alt dette kan bli kjent og erfart i konteksten av den seksuelle dimensjonen av den menneskelige tilværelsen. Videre, disse kvalitetene gir innhold som gjør at vi kan bli berørt på en oversanselig måte. Dette er i det minste det vi tror, og vi er påvirket av prosess-teologi og ideer og begreper derfra om (1) at vi mennesker er legemliggjorte vesener, (2) at kroppslig/kjødelig nytelse i intime, omsorgsfulle og trygge relasjoner er et gode i seg selv, og (3) at til og med selve Sjelen i universet – selv Gud – gleder seg over og nyter slik menneskelig kontakt og selvutfoldelse.

Nytelse alene er ikke et fullverdig gode, men er et gode likevel – selv for Gud.

Sex og sjel

Hva er så et fullverdig gode som inkluderer sex, men som også transcenderer sex? Det er å bli det en prosess-teologisk tenker, Bernard Loomer, kaller en sjel med høyde og dybde. Han beskriver det på følgende vis:

“Med størrelse mener jeg hvor vid din sjel er, rekkevidden og dybden av din kjærlighet, din kapasitet for relasjoner og forhold. Jeg mener alle kapitler og volum av ditt liv som du har tatt opp i deg og der du beholder din integritet og individualitet, intensitet og variasjon i ditt utsyn som du kan underholde uten følelsen av å måtte være i forsvar eller usikkerhet. Jeg mener styrken i din ånd som kan anspore andre til å bli friere i utviklingen av deres diversitet og eneståendehet. Jeg mener kraften til å holde på mer komplekse og berikende spenninger. Jeg mener en storsinnet og edelmodig (om)tanke som gir betingelsene som trengs for andres muligheter til å kunne øke deres sjelsrom.”

Om vi ser nærmere på Loomer`s paragrafer kan vi dedusere minst seks egenskaper eller kjennetegn:

  1. Evne til kjærlige forhold: En person med en vid sjel vil glede seg over rekkevidde og dybde i sine evner for kjærlighetsfulle forhold, og hjelper så andre til å bli friere i deres mangfold og unikhet. Det er åpenhjertelig.
  2. Fordomsfrihet: En person med en vid sjel kan forstå en mengde forskjellige perspektiver på livet uten følelse av forsvar, usikkerhet eller rigid dogmatisme. Han eller hun er i stor utstrekning fordomsfri.
  3. Åpen for kompleksitet: En person med en vid sjel har styrke til å bære komplekse forhold og intense spenninger. Han eller henne henfaller ikke til binære tenkning (enten- eller tenkning) men er tilbøyelig til holistisk tenkning (både- og).
  4. Toleranse for berikende spenninger: En person med en vid sjel kan leve med berikende spenninger uten å bli overveldet. Han eller henne flykter ikke fra konstruktiv konflikt.
  5. Personlig integritet: En person med en vid sjel gjør alt dette med fornemmelse av selvets integritet. Han eller henne holder seg til disse prinsippene og nyter individuell frihet.
  6. Individualitet: En person med en vid sjel mister ikke sitt virke eller egen kreativitet. Han eller henne verdsetter diversitet og er henrykt over sin unikhet, og tar glede i sitt eget kreative virke.

Om vi legger til grunn at denne representasjonen på utviklingen av sjelen innehar visdom, så har pornoindustrien to store problemer. For det første fordreier porno det berettigede behov for undring, kreativitet, lek, og fysisk intimitet gjennom objektifisering og dehumanisering. Altså, logikken bak pornoindustrien er en form for reduksjonisme. Mennesker blir betraktet som redskaper og ikke som et mål i seg selv. For det andre behandler pornoindustrien nytelse som et isolert gode adskilt fra psykologisk vekst og modning inn til en vid(ere) og romslig(ere) sjel.

Et prosessperspektiv som vårt begunstiger sexundervisning (1) som betrakter sex i sammenheng med berettigede psykologiske behov; positive relasjoner mellom likeverdige mennesker, og den naturlige drivkraften til å vokse for å vide ut vår sjel, (2) som ser sex i sammenheng med forpliktende, forutsigbare og sunne forhold, og (3) som er åpen for at sex i disse rammeverkene bringer en person inn i en sfære hvor en kan føle overskridelse til – og til og med ta del i Guds eget virke.

Etter vårt syn neglisjerer pornoindustrien de ovennevnte tre muligheter.

Avhengig og overskridelse av avhengighet

Et tilleggsproblem er relatert til avhengighet, som påvirker hjernefunksjonene og fysiologien på en destruktiv måte. Et av de mest alvorlige symptomene på avhengighet er mangel på selvkontroll og selvregulering. Avhengighet til porno kan ta over en person på en kraftfull måte på samme måte som avhengighet til alkohol, slik at en mister evnen, eller svekkes, til å ta fornuftige beslutninger.

Vi vil gjøre det klart at vi bruker ordet beslutningsevne i sin etymologiske betydning: avskjæring. Det betyr, i henhold til prosessperspektivet, at mennesker har begrenset, men genuin valgfrihet. Blant ymse valgmuligheter har mennesker en iboende kapasitet til å erkjenne og realisere én. Verken fortiden eller Gud bestemmer i avgjørende instans.

Denne selvbestemmelsen og selvets kreativitet ligger til grunn for følelsen av normativt ansvar for hva vi velger, gjør og blir innenfor vår individuelle kapasitet. Pornoavhengighet svekker en persons evne til bevisst handling, for således å bli hva personen på særegent vis blir, alt under lensen av fri, kroppslig selvutfoldelse. Sannheten er at «friheten» i kroppslig selvutfoldelse er en overflatisk frihet, i komparasjon med den friheten som ligger i å være oppmerksom, vital, empatisk og fylt av undring.

Derfor kan pornoindustrien i seg selv forstås som en destruktiv virksomhet, og også som patologisk for menneskets selvrealisering, som har gjennomsyret vår moderne virkelighet. Denne patologiske tilstanden anlegges på legitime menneskelige behov, inkludert åndelige behov, fordreier og forvrenger dem.

Hva som trengs, mer enn moraliserende frastøting av pornografi, er nyanserte og nøkterne presentasjoner av vitale, relasjonsbyggende og undringsfylt seksualitet, som kan bli omfavnet av unge vel så mye som gamle. Guds mål for alle ting er livsbekreftende. De er ikke ment som en fornektelse av seksualitet, selv om det har mange forskjellige uttrykk, inkludert, for noen sølibat og avholdelse, som kan være meningsfulle måter å kanalisere libido (seksualdrift) på andre livsfremmende måter.

Guds mål er at mennesker får dekket sine seksuelle behov på måter som er passende til deres alder og situasjon: på måter som forsterker psykologisk vel så mye som fysisk intimitet, samt som øker den sunne selvaktualiseringen til individer, i verdige og relasjonsbyggende spor.

 

 Essayet er oversatt fra engelsk til norsk, bokmål av Elisabeth Hoen. Først publisert på, under tittelen https://www.openhorizons.org/yes-to-sex-yes-to-intimacy-and-no-to-pornography.

 

Fra redaksjonen. Profilert Gnist, Livssyn og dialog. Bildene har D1 lagt til. Første gang publisert på D1 juli `19.

Les mer om medforfatter Jay McDaniel her https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_McDaniel

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here