Mange alvorlige lovbrudd i svinenæringen

0
2019

I mai 2017 startet Mattilsynet opp et tilsynsprosjekt ved besetninger med slaktegris i Rogaland. Prosjektet ble startet opp på bakgrunn av en økning i bekymringsmeldinger fra ansatte i kjøttkontrollene ved slakteriene.

Mattilsynet valgte å føre tilsyn ved de områdene i regelverket som de vurderte som viktigst for dyrevelferden. I følge sluttrapporten ble det gjennomført 228 uvarslede tilsyn, der det ble funnet avvik i 166 av besetningene. Dette tilsvarer en prosentandel på 73%.

Mange av avvikene som ble funnet var alvorlige. Det ble blant annet funnet syke og skadde dyr som ikke var oppdaget eller tatt hånd om, for mange dyr på for liten plass, og uforsvarlige avlivingsmetoder. Til sammen ble det gitt 96 hastevedtak for dårlig oppfølging av syke og skadde dyr. Mattilsynet konkluderte med at slaktegrisen i Rogaland ikke har god nok dyrevelferd.

Målet til Mattilsynet var å føre tilsyn ved alle de 581 besetningene med slaktegris i Rogaland. På grunn av mange alvorlige funn som krevde mer ressurser enn forutsett rakk de bare å føre tilsyn ved 39 % av besetningene i tilsynsperioden.

I følge Mattilsynet er halebiting en av de største problemene i slaktegrisproduksjonen. Dette er ikke å anse som normal atferd hos gris. Atferden skyldes gjerne mangler ved grisens levemiljø. Forskrift om hold av svin § 21 stiller krav til krisens levemiljø, og krever at svin skal ha tilgang til tilstrekkelig mengde rotemateriale. Mattilsynet ga varsel om vedtak eller endelig vedtak om manglende rotemateriale i 72 besetninger.

Forskning viser at grisen kan ha smerter i minst fire måneder etter at et halesår har grodd. En slaktegris lever i omtrent fem måneder. Jo lenger inn på halen grisene er bitt, jo større er smertene. Halebiting kan føre til spredning av bakterier til andre kroppsdeler, slik som byller og betennelser i ledd.

I løpet av tilsynsperioden fikk 6 produsenter overtredelsesgebyr, 4 har fått aktivitetsforbud, 3 har fått avviklingsvedtak, og 1 produsent er politianmeldt. At det kun er én politianmeldelse med så mange alvorlige brudd på loven, forsterker NOAHs inntrykk av at Mattilsynet bør involvere politiet oftere.

Brudd på dyrevelferdsloven bør få en rettslig reaksjon. Det skal ikke være slik at kjøttprodusenter slipper unna grove brudd på dyrevelferdsloven, fordi de har tettere kontakt med Mattilsynet. Vi er nå i ferd med å gå gjennom rapportene med tanke på behov for anmeldelser.

 

Fra redaksjonen. Profilert Valg 2018, politikk og samfunn. Innlegget var først publisert på http://www.dyrsrettigheter.no/landbruk/mange-alvorlige-lovbrudd-i-svinenaeringen/

 

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here