Naturreservat i Lillehammer trues av veibygging

0
1915
Foto: Utsikt til deler av Lågendeltaet naturreservat, Lillehammer, Norge.

Utbygging av jernbanen er viktig, sier regjeringen, men prioriterer i stedet å bygge motorvei. Resultatet er dyre veier som fører til mer bilkjøring, en voldsom økning av gods på vei fremfor bane og en trenering av jernbaneutbyggingen.

Veier bygges på matjord landet rundt og på Lillehammer skal den nye E6 traseen fragmentere et vernet naturreservat med internasjonal verneverdi. Jo høyere hastighet traseen tillater jo rettere må veien være og jo mer areal går tapt under asfalten. MDG mener i likhet med flere andre at veien er unødvendig og skaper en utvikling som går feil vei.

Trenger vi dette veiprosjektet?

Selvfølgelig er ikke MDG i mot veier, og det å legge en motorvei et godt stykke på utsiden av byen er i utgangspunktet fornuftig. Da blir det mindre støy og lokal luftforurensning, men da bør det jo være et behov for en ny vei. I tilfellet med veien som skal krysse Lågendeltaet viser analyser fra både Statens vegvesen og Nye Veier at behovet ikke er spesielt stort for en investering i milliardklassen. Analysene viser også at minst 50 prosent av dagens trafikk fortsatt vil gå på den veien vi har i dag. Støyen og svevestøvet vil med andre ord opprettholdes og vi frykter at veiene rundt den nye E6 også skal bli bompengebelagt.

Lågendeltaet trues av veibygging

Hensikten med et vern er at et bestemt område skal beskyttes mot endringer. Og omgjøre et naturreservat til et lappeteppe med veier som krysser og omringer det vil definitivt bidra til endringer.

Dette vil bidra til enda vanskeligere kår for dyrelivet, og spesielt trekkfugler og de hekkende fuglene som er avhengige av ro og hvile. Ei firefelts bru over de viktige sandbankene er etter vårt syn feil.

Bedre bruk av penger andre steder

Vi mener at vurderingen av prosjektets samfunnsøkonomiske nytte er sterkt overdrevet. Pengene kunne gjort mye større nytte enten ved å gå til veiprosjekter andre steder i landet som sliter med trafikkfarlige traseer eller til å bedre jernbanenettet på østlandet som er sårbart. Det finnes i dag få forbindelser mellom østlandet og vestlandet og en ny forbindelse her ville vært av en mye større nytte og gjort forbindelsen mindre sårbar.

Økt kollektivtilbud gir sikrere veier

Noen er avhengige av veien, men stadig flere ønsker å velge andre fremkomstmidler enn bil. Det å lage gode kollektivtilbud vil indirekte skape økt trafikksikkerhet for de som må velge bilen og mindre behov for store veiutbygginger som firefeltsveier.

Miljøpartiet De Grønne jobber for bedre togtilbud, sikrere og bedre veier i distriktet, og mindre trafikk i byene.

Kjempe for å bevare naturreservatet

På Lillehammer skal MDG fortsette å kjempe for å bevare naturreservatet. Før Lågendeltaet blir ødelagt med enda en bro, må fylkesmannen gi en dispensasjon for slik utbygging. Dispensasjonen er enda ikke gitt, og vi skal jobbe for at det heller ikke skjer. Veier blir tryggere om flere tar toget, og naturreservat må få slippe denne typen overgrep.

 

Innlegget er først publisert den 14. august på https://innlandet.mdg.no/nyhet/lagendeltaet-naturreservat-trues-av-veibygging/

 

Fra redaksjonen. Profilert Valg 2019, Politikk og samfunn. Bildet har vi lagt til, og det er hentet fra Mahlum https://commons.wikimedia.org/wiki/File

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here