Manglende toleranse for dyr

0
2468

Sommeren har som vanlig vært preget av klagesaker på dyr. Måker som lager lyd og beskytter ungene sine, kanadagås som har tilhold i parker og på strender, grågås som beiter på innmark. Vi tåler lite av dyr og vil helst ha alle områder for oss selv, ikke bare i byen men også i hytteområder ved sjøen, i skogen og på fjellet. Dyrene har ikke mange fristeder igjen.

Det gir et dårlig signal når kommuner etterkommer folks klager og tar livet av dyr bare fordi noen irriterer seg over dem. Det bygger opp om negative holdninger i stedet for å fremme toleranse og respekt for dyr. Mange opplever dyrelivet som en berikelse av nærmiljøet, men disse blir dessverre ikke så lett hørt.

Samtlige måkearter er i tilbakegang og totalfreda, og tre arter er rødlista. Dette har ført til økt vern og fokus på forebyggende tiltak. Men for gjessene er situasjonen en annen. De er utsatt for skadefelling og tidligjakt, og i flere kommuner starter i år jakta på kanadagås før ungene er flygedyktige. Denne jakta rammer også annet sårbart fugleliv i hekketida.

Det er mulig å rydde opp etter kanadagåsa, rake bort gåsemøkk, bruke løvblåser, plante hekker eller sette opp gjerder for å sperre av parker og strender, så fuglene kan ha sin del og folk en annen. Forebyggende tiltak mot beiteskader fra grågås kan være skremming, utgjerding/leplanting, endringer av avlingstyper og innhøstingstid, og skjøtsel av øyer, holmer og annen utmark som kan fungere som friområder. Det finnes andre løsninger, men det enkleste er å drepe.

Når det gjelder påstått smittefare viser alle studier at det er veldig liten helserisiko med gåsemøkk, og at gåsa ikke er bærer av mange av bakteriene som kan gjøre mennesker syke. Derimot er det stor helserisiko med vår egen forurensing.

I stedet for å problematisere dyrs naturlige og harmløse adferd bør vi se på vår egen adferd – trafikken som skader og dreper, befolkningsveksten som fører til fortrenging og utrydning av andre arter, forurensing, miljøgifter og forsøpling. Vi tømmer havet for fisk og fyller det med plast som sjøfuglene mater ungene sine med i mangel på naturlig føde. Det er anslått at over en million sjøfugler dør av marint søppel hvert år, i tillegg til mange andre sjødyr. Hva blir noe gåsemøkk i forhold?

Gjennom møter med dyr utvikles empati og respekt for dyrene, og det vekkes engasjement og interesse for å ta vare på naturen og vårt sårbare dyreliv. Vi må ikke bli så naturfjerne og blinde for andre arters rettigheter og interesser at vi vil drepe alt som er i veien for oss.

Jenny Rolness

Dyrenes Røst

 

Photo by Aubin MENESTRET on Unsplash

Facebook kommentarer

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here