Nettblikk: Politiske partier valg 2017

2
3411

Oppdatert. Med valgresultater. Som forventet gjorde Arbeiderpartiet og Høyre det best i årets valg, mens Frp og Sp kom på 3 og 4 plass. I anledning stortingsvalget så har jeg kikket nærmere på de største partienes egne nettsider og sammenlignet med hvordan de så ut sist gang jeg var inne og sjekket, som var oktober i fjor. Det er gledelig å se at det har skjedd endringer og forbedringer blant alle og særlig blant dem som kom dårligst ut forrige gang. Likevel er det to partier som jeg gjerne skulle sett gjort det bedre. Partiene jeg har kikket på er Ap, H, Frp, Krf, Sp, V, SV, MDG, R.

Jeg har gjengitt partienes slagord, budskap, bredde i politiske saker og mitt personlig inntrykk. Jeg har kun tatt utgangspunkt i partienes forside og jeg har ikke tatt stilling til personlige preferanser når det gjelder emner og saker. Det blir det opp til leseren selv å ta stilling til.

1. Arbeiderpartiet: oppslutning ved forrige stortingsvalg: 30,8%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 29,2%. Valgresultat 2017 27,4%.

Før: Slagord: Arbeid til alle.

Budskap: 3 fokusområder: Arbeid til alle, helse og kunnskap. Ap har fire innlegg på forsiden hvorav tre handler om arbeidslivet og ett om nytt partiprogram. Klart og presist budskap om de tre fokusområder. Det framheves på forsiden å sikre arbeid til alle og skape nye arbeidsplasser, rask helsehjelp og fokus på psykisk helse og når det gjelder kunnskap så handler det om skole og lærernes kompetanse.

Bredde: Kunnskap begrenset til kun skole. De kunne godt vist til flere områder der kunnskap er relevant og flere fokusområder på forsiden. Jeg tror leseren har rom for å ta inn noe mer informasjon på forsiden av hjemmesiden.

Inntrykk: Oversiktlig, enkelt å orientere seg. Behagelig for øyet å se på. Tydelig og informativt med et presist språk og informativt innhold.

Karakter: 4+/5

Nå: Slagord: Alle skal med + gitt stor plass til Hva er du opptatt av – søkefelt i partiets program.

Budskap: 4 hovedsaker: Arbeid til alle er jobb nr 1, alle skal ha like muligheter til god helse, Norge skal bli et lavutslippssamfunn, tidlig innsats for de yngste og kunnskapsløft for arbeidslivet.

Bredde: God bredde med 4 hovedsaker. Tidligere var kunnskap kun koblet til skole, nå er også arbeidslivet med og det er bra. Minus: kun en nyhetssak på forsiden.

Inntrykk: Som sist, tydelig og informativt innhold, men siden virker noe mer skarpere og kampanjepreget (?) fargemessig med rødt og hvitt. Kunne vært plass til noen nyhetssaker.

Karakter: 4+/5

http://arbeiderpartiet.no/

2. Høyre: oppslutning ved forrige stvalg: 26,8%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 23,6%. Valgresultat 2017 25%.

Før: Slagord: Bedre løsninger trygger Norge.

Budskap: Fokusområder kalles for `hjertesaker` og er følgende: skape flere jobber, kunnskap i skolen, trygg omsorg og raskere behandling og kvalitet i helsetjenestene og styrking av forsvar og beredskap. Klare budskap, men noe for generelt.

Bredde: 3 like emner som hos Arbeiderpartiet, med tillegg om punktet om forsvar og beredskap. Men de har med flere nyhetssaker og artikler på forsiden så det gir mer bredde enn hos Arbeiderpartiet.

Inntrykk: Har med flere verdiladede ord som trygghet, å sørge for, hjertesaker. Positivt, men også negativt med verdiladede ord i kombinasjon med noe for generelle vendinger. Litt følelse av uoversiktlighet i oppsett og ikke så god for øyet å se på.

Karakter: 4-

Nå: Slagord: Vi tror på Norge.

Budskap: Fokusområder kalles fortsatt for `hjertesaker` og vi skal se senere at flere partier på borgerlig side bruker hjerte om sine kjernesaker. Høyres hjertesaker er de samme som før:

Skape flere jobber, kunnskap i skolen, trygg omsorg og raskere behandling, styrke forsvar og beredskap. Klare budskap, men noe for generelt.

Bredde: 4 emner som hos Arbeiderpartiet, hvorav 3 i hovedsak er de samme, mens H har forsvar og beredskap og Ap har klima som det 4. Høyre har med flere nyhetssaker og artikler på forsiden så det gir mer bredde enn hos Arbeiderpartiet. Pluss for informasjon på engelsk.

Inntrykk: Mindre verdiladede ord nå enn før og oppsettet er ryddig og godt for øyet å se på.

Karakter: 5

https://hoyre.no/

3. Fremskrittspartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 16,3%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 13,5%. Valgresultat 2017 15,2%.

Før: Slagord: En enklere hverdag.

Budskap: Økonomi og samferdsel, skole og utdanning, frihet og trygghet.

Bredde: Minner sterkt om nettavis med mange nyhetssaker og artikler på forsiden. Budskapene er noe rotete framstilt, som går utover tydeligheten, men ganske god bredde.

Inntrykk: Virker som et saksparti. Dette kan være positivt fordi det viser engasjement og aktualitet, likevel framstår nettsiden som noe uoversiktlig i forhold til inntrykk av politiske satsingsområder.

Karakter: 3+

Nå: Slagord: En enklere hverdag + gitt stor plass til partitest med 11 spm som sammenligner Ap og Frs politikk.

Budskap: Hjertesaker: Helse og eldreomsorg, samferdsel, skatter og avgifter, innvandring.

Bredde: Layouten på siden har blitt bedre siden sist. Mer oversiktlig og for hjertesakene er det tydelige og korte presiseringer om at helsekøene skal ned, -vi knytter landet tettere sammen, eiendomsskatten skal fjernes, og til slutt en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Flere nyhetssaker.

Inntrykk: Fortsatt saksparti. Foruten samferdsel er alle fokusområdene endret fra sist. Aktuelle områder, men jeg synes de tidligere områdene som ble formulert var hakket bedre. Men nettsiden er mye ryddigere enn før og gir et godt helhetsinntrykk. Kun en partitest som sammenlikner Ap med Frp synes jeg er litt spinkelt (særlig med tanke på hvilken plass siden gir partitesten), men det er også et spenstig trekk og som viser at Frp vil nå Ap velgere.

Karakter: 4

https://www.frp.no/

4. Kristelig folkeparti: oppslutning ved forrige stvalg: 5,6%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 5,1%. Valgresultat 2017 4,2%.

Før: Slagord: Menneskeverd i sentrum.

Budskap: En god oppvekst. Står som egen sak under tittelen: våre saker.

Bredde: Hadde jeg ikke visst bedre så hadde jeg trodd at Krf kun hadde en sak fordi eneste emnet som løftes fram er oppvekst. Lite informasjon på forsiden.

Inntrykk: Lite informasjon og for stort bilde av ledergruppen i Krf. Det blir personfokusert. Nettsiden virker ikke aktuell.

Karakter: 2

Nå: Slagord: Menneskeverd i sentrum.

Budskap: 2 hovedsaker: familie, skole og utdanning.

Bredde: Om de to hovedsakene står det at  KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn. KrF sier derfor ja til både kontantstøtte og gode barnehager. Og KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.

Inntrykk: Det er mye bedre informasjon på forsiden nå enn før og noen nyhetssaker er det også blitt plass til. Nettsiden virker nå mye mer aktuell.

Karakter: 4

https://krf.no/

5. Senterpartiet: oppslutning ved forrige stvalg: 5,5%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 10,6%. Valgresultat 2017 10,3%.

Før: Slagord: Vi tar hele Norge i bruk.

Budskap: Nei til tvang, ja til norsk mat, gode nærmiljø. 3 nyhetssaker på forsiden med ulike tema.

Bredde: Både ja og nei. Svært lite informasjon om satsingsområdene.

Inntrykk: Enkel og oversiktlig, men det er for lite informasjon.

Karakter: 3

Nå: Slagord: Vi tror på hele Norge! og Nær folk.

Budskap: 3 hjertesaker: Norsk mat er trygg mat, nær folk og nei til salg av Norge. Ufyllende og tydelig informasjon på forsiden om hvert punkt.

Bredde: Fortsatt enkel og oversiktlig, men med mye bedre informasjon enn sist. Nå kun 1 nyhetssak på forsiden, men det kompenseres med mer info om kjernesakene. Det står følgende: Den norske maten er en av de tryggeste og reneste i verden, med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Norsk matproduksjon på land og på sjøen må styrkes. All mat må merkes med hvor råvaren kommer fra, foredlingsfirma og innhold. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi sier et klart nei til sentraliseringen Høyre/FrP-regjeringen har forsøkt å gjennomføre på alle områder. Senterpartiet vil videreutvikle et livskraftig næringsliv og et godt, likeverdig og offentlig tjenestetilbud i hele Norge, uavhengig av hvor man bor. Senterpartiet sier klart nei til salg av norske naturresurser til utlandet. Disse ressursene ble opp gjennom historien utviklet lokalt og nasjonalt og har bygd landet. For å sikre det norske folkestyret og kontroll med våre naturresurser og grenser, sier Senterpartiet nei til EU-medlemskap, EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet.

Inntrykk: Nær folk slagordet er bra. Vi tror på hele Norge er svært likt Høyres slagord, men likevel forskjellig. Mye bedre inntrykk enn sist.

Karakter: 4

http://www.senterpartiet.no/

6. Venstre: oppslutning ved forrige stvalg: 5,2%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 3,7%. Valgresultat 2017 4,4%.

Før: Slagord: Folk først.

Budskap: Skole og oppvekst, miljø og klima, omsorg og fellesskap, næring og verdiskaping. Presist og informative formuleringer. Visjonen er formulert slik på forsiden: «Venstres visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.»

Inntrykk: Oversktlig og det er lagt til rette for leseren på en god måte.

Bredde: Ganske bra med 4 hovedemner med plass til 8 emneområder, samt nyhetssaker.

Karakter: 5+

Nå: Slagord: Folk først.

Folk først og video om skole med tittelen Alt starter i skolen. Stort søkefelt med hvilke saker som opptar deg.

Budskap: 4 hjertesaker: Alt starter i skolen, flere nye jobber, ta vare på naturen, på lag med framtida.

Bredde: Samme som før – bra bredde. Hovedfokus på at alt starter i skolen, noe som gir inntrykk av at skole er prioritert høyere enn miljø og klima. Kunne vært noe mer nyheter. Om hjertesakene så står det: Barn lærer mer når de har det bra. En god skole er en skole der barna trives. Alle barn fortjener lærere som gir dem mulighet til å skape sin egen framtid. Det må bli lettere å skape arbeidsplasser der du bor. Venstre støtter gründere og småbedrifter. De som våger å satse skal ha like rettigheter som andre arbeidstakere. Vi bor i et land med fantastisk natur. Den har lagt grunnlaget for velferden vår. Men naturen er sårbar. Derfor vil Venstre ta vare på miljøet. Vi vil gjøre det lett og billig å leve miljøvennlig. Venstre er Norges sosialliberale parti. Vi vil at våre barn og barnebarn skal ha minst like gode og trygge liv i morgen som vi har i dag. Derfor er Venstre på lag med framtida.

Inntrykk: Ryddig og oversiktlig som sist, men jeg synes nok ikke de nye formuleringene i fokusområdene er bedre enn før, selv om de er tydelige. Helhetsinntrykket er ikke like godt som før, selv om det fortsatt er meget bra.

Karakter: 4+/5

https://www.venstre.no/

7. Sosialistisk Venstreparti: oppslutning ved forrige stvalg: 4,1%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 5,2%. Valgresultat 2017 6%.

Før: Slagord: ForskjellsNorge – og hvorfor du bør bry deg.

Budskap: Animert informasjonsfilm om bedre fordelingspolitikk. Tegner et bilde av situasjonen. Klart og tydelig budskap. Går i detalj med video over ett emne. 2 nyhetssaker på forsiden: sak om å felle regjeringen og sak om å endre grunnloven. Et saks parti – men til gjengjeld er ikke saken helse eller arbeid – men et verdigrunnlag hvor sosialisme og små forskjeller mellom folk er det viktigste.

Bredde: Liten og stor på samme tid. Likevel må jeg si at det er mangel på bredde som blir utslagsgivende.

Inntrykk: Kampanje og saksorientert parti. Dette er positivt i den forstand at det skaper engasjement og kunnskap i det en er villig til å gå i detaljene i enkeltsaker. Oversiktlig nettside og god for øyet – om enn litt enkel.

Karakter: 4

Nå: Slagord: Du kan gjøre en forskjell!

Budskap: Ikke lenger film. 3 emner: miljø, fordeling, framtidsskolen.

Bredde: Bedre bredde enn tidligere, men få nyhetssaker. Om de tre emnene står det fra olje til nullutslipp, det er tid for solidaritet, ikke ulikhet og en praktisk og variert skolehverdag. Har informasjon på engelsk.

Inntrykk: Fremstår som mindre kampanjeorientert parti. Fint med aktivitetkalender nederst. Oversiktlig.

Karakter: 4+

https://www.sv.no/

8. Miljøpartiet de grønne: oppslutning ved forrige stvalg: 2,8%. Snitt meningsmålinger aug `17 er 3,9%. Valgresultat 2017 3,2%.

Før: Slagord: Grønt skifte.

Budskap: Transport og samferdsel, bærekraftig landbruk, velferd og arbeidsliv, naturvern. Presist språk og informative formuleringer i utdyping av budskapene på forsiden.

Bredde: Meget god bredde. Øverst er det fokus på partiprogrammet, deretter nyhetssaker, så fokusområdene m.m.

Inntrykk: Oversiktlig og gjort plass til mye relevant informasjon. Mulig rekkefølgen på forsiden kunne vært forandret noe slik at nyhetssaker kom lenger ned.

Karakter: 4+

Nå: Slagord: Ta vare på framtida og mangfoldet.

Budskap: Hjertesaker: Grønt næringsliv, livskvalitet, mat og dyr, og videre politikkområder: klima og miljø, ulikheter, skole og barnehage, helse og omsorg.

Bredde: Meget god bredde igjen. Om de 3 hjertesakene står det: Norsk næringsliv kan bli i front på nye, grønne løsninger som gir trygge arbeidsplasser. De Grønne vil ha et varmere samfunn der livskvalitet settes i sentrum, og hvor arbeidstakere kan velge mer fritid og ferie framfor stadig høyere lønn. Billig mat har en høy pris. Vi vil sette trygghet og kvalitet først, og satse på en spredt matproduksjon som tar vare på miljøet, dyra og bonden. Fint med sitater fra representanter lenger ned på siden og det er plass til flere nyhetssaker og.

Inntrykk: Bedre enn før. Fin (og annerledes) layout på siden. Bedre progresjon i rekkefølgen. Noe mindre informasjon om emnene på forsiden, etter det jeg kan huske fra før, men det er tydelig(ere) at hovedfokuset er på miljø, klima (og dyr). Litt mindre informasjon i Mdgs tilfelle føles ok fordi det var mye fra før.

Karakter: 5

https://www.mdg.no/

9. Rødt: oppslutning ved forrige stvalg: 1,1% (kom ikke inn på Stortinget). Snitt meningsmålinger aug `17 er 3,0%. Valgresultat 2017 2,4%.

Før: Slagord: Bli med å skape et vendepunkt mot forskjellsNorge.

Budskap: Det samme som slagordet.

Bredde: Det er to nyhetssaker på forsiden om likelønn og streik, samt en meny for aktuelle nyheter. Ikke så stor bredde, men det legges vekt på å formidle aktuelle saker.

Inntrykk: Litt masete side med lite innhold. Ikke så god for øyet å se på. Kampanje og saksorientert parti i likhet med f.eks. SV.

Karakter: 2

Nå: Slagord: Vi kjemper for et samfunn med små forskjeller.

Budskap: 4 hovedsaker: Arbeidsliv, miljø, feminisme, solidaritet.

Bredde: Flere nyhetssaker og emneområder enn tidligere. Om de fire hovedområdene står det: rødt kjemper for trygghet og rettigheter for vanlige lønnsarbeidere. Rødt jobber for at naturens tålegrenser skal sette rammene, ikke kortsiktig profitt. Rødt jobber for et samfunn der alle kan leve frie liv, uansett kjønn eller seksuell orientering. Rødt støtter kampen for demokrati og frigjøring verden over. Deretter er det stort søkefelt med finn saker du er opptatt av.

Inntrykk: Stor forbedring siden sist. Godt for øyet å se på, oversiktlig. Fortsatt saksparti, mindre kampanjepreget og har nå fin blanding av saker og ideologi.

Karakter: 4+ 

http://rødt.no/

 

Konklusjon

Min konklusjon for snart 11 måneder siden var at det var særlig Rødt og Krf som burde se over sine nettsider og forbedre dem slik at mulige velgere får bedre informasjon mens Venstre, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de grønne synes jeg gjorde en veldig god jobb. Det gleder meg å se at Rødt har forbedret sin side kraftig og er nå blant de beste og det er tydelig at Krf sin side er mer aktuell og med mer informasjon enn før. 

Når det gjelder V så synes jeg nettsiden har tapt seg noe nå og Frp har heller ikke fått ut sitt potensiale. Ap ligger på stedet hvil, med god karakter, selv om de har flere gode forbedringer siden sist, men får minus for bl.a. mangel på nyhetssaker. Mdg synes jeg gjør en enda bedre jobb enn før og H har løftet seg og gått litt forbi Ap nå.

Kun 2 av partiene, Høyre og SV, opplyser synlig på forsiden om at nettsidene kan leses på engelsk. Det burde alle partier gjøre. Ros til Høyre og SV for dette.

Min konklusjon er at i alle partier gjøres det nå en veldig god jobb med egne nettsider. Det er ingen treere eller toere å dele ut lenger 🙂

 

Godt valg og lykke til med akkurat dine forberedelser og endelig valg den 11.september! Ved stortingsvalget 2013 var valgprosenten 78,3%. Må den bli minst 80% i år!

Det ble det ikke, i år er valgdeltakelsen 78,2%.

Personlig har jeg enda ikke bestemt meg, men jeg skal stemme!

Har du bestemt deg enda?

 

Neste gjennomgang og sammenligning kommer snart og vil handle om partiet de kristne, pensjonistpartiet, piratpartiet, kystpartiet, demokratene, norges kommunistiske parti og liberalistene.

 

Først publisert 24 august.

Les de tidligere anmeldelsene her

https://debatt1.no/politiske-partier-ii-nettblikk/  

https://debatt1.no/politiske-partier-nettblikk/ 

Ref til meningsmålinger  http://www.pollofpolls.no/?cmd=Stortinget

 

Bildet er fra Nao Takabayashi on Unsplash

Facebook kommentarer

2 KOMMENTARER

    • Hei!
      Flott hvis du kan trekke ut hovedpunktene og gjengi her i kommentarfeltet. Og gjerne si noe om relevansen for de ulike partiene jeg har gjennomgått i innlegget 🙂

DELTA I DEBATTEN:

Please enter your comment!
Please enter your name here